Připravujete se na svou první investici?
Získejte výnos až 12 % za rok a zajistěte minimálně 90 % svého vkladu

12 % GARANT CYRRUS CERTIFIKÁT: GLOBÁLNÍ ZNAČKY

Do konce úpisu certifikátu zbývá

0 0

Dní

0 0

Hodin

0 0

Minut

0 0

Vteřin

Více o certifikátu

Využijte unikátní certifikát s minimálně 90% garancí návratnosti vámi investovaných prostředků, díky kterému můžete získat výnos až 12 % p. a. Maximální ztráta z držby certifikátu je tedy jen 10 % nominální hodnoty certifikátu.

Tento garantovaný certifikát je ideálním řešením pro investory, kteří vyhledávají atraktivní potenciální výnos při podmíněném zajištění investice proti poklesu akciového trhu. Investice je navázaná na koš cen Podkladových akcií světoznámých společností - Adidas, Carlsberg, Continental, McDonald’s a Orange.

Doporučený investiční horizont je u tohoto certifikátu 12 měsíců. Výnos je vyplácen prostřednictvím kupónů v maximální výši 6 % v půlročních intervalech. Pokud nebude žádná z Podkladových akcií v Den finálního ocenění pod Počáteční hodnotou, obdrží investor na konci Investičního období (září 2017) zpět 100 % investovaného kapitálu.

Přečtěte si více informací o dlouhodobě úspěšných firmách, jejichž akcie jsme zařadili do koše Podkladových akcií. Zajímá vás jak funguje výplata plynoucí z certifikátu? Podívejte se na ilustrativní scénář vývoje podkladových aktiv.

12 % GARANT CYRRUS CERTIFIKÁT: GLOBÁLNÍ ZNAČKY

Jeden z největších výrobců sportovního oblečení na světě s téměř stoletou historií. Firma v současnosti generuje tržby zhruba 17 mld. EUR ročně, což představuje zvýšení o více než čtvrtinu během posledních pěti let. Za tak příznivým vývojem stála zejména expanze firmy v Číně, kde firma Adidas své tržby za uvedené období téměř zdvojnásobila. Růstu dosahuje Adidas i na svém nejvýznamnějším trhu v západní Evropě. Jde o region, kde firma generuje téměř třetinu veškerých tržeb, přičemž roční růst se zde ustálil na zhruba třech procentech.

Graf Adidas

První pivo značky Carlsberg uvařili kodaňští sládci už v první polovině devatenáctého století. Po téměř dvou stech letech firma patří mezi pět největších pivovarů na světě s ročním výstavem přes 120 mil. hektolitrů a obratem nad 65,4 mld. DKK (239 mld. CZK). Nejvýznamnějším trhem pro Carlsberg je západní Evropa, kam firma dodává přes 40 % své celkové produkce, následuje východní Evropa s 30% podílem na odbytu, zbylá část výroby směřuje do Asie, což je zároveň nejvíce rostoucí trh pivovaru. Zejména pak díky rostoucí poptávce na čínském trhu má Carlsberg rok od roku vyšší tržby, přičemž v loňském roce dosáhly nejvyšších hodnot v historii.

Graf Carlsberg

Společnost Continental, původně založena roku 1871 jako výrobce gumových produktů, je dnes čtvrtým největším výrobcem pneumatik na světě a největším dodavatelem automobilových komponent v Německu. Kromě známých pneumatik se zabývá i vývojem a výrobou brzdových a bezpečnostních systémů či systémů vstřikování paliva. Jedná se o stabilně rostoucí společnost, která je se svou tržní kapitalizací téměř 36 miliard EUR jedním z nejvýznamnějších členů prominentního akciového indexu DAX 30. Společnost Continental se dokázala po finanční krizi rychle vzchopit, o čemž svědčí i růst zisku, který se jen od roku 2010 navýšil na více než pětinásobek.

Graf Continental

Společnost McDonald´s lze bez nadsázky považovat za jeden ze symbolů amerického životního stylu. Jedná se o světového lídra v oblasti rychlého občerstvení s 36 tisíci restauracemi ve více než 100 zemích světa. Denně v restauracích McDonald´s obslouží neuvěřitelných 68 milionů zákazníků. Nejdůležitějším trhem jsou nadále Spojené státy americké, kde firma inkasuje třetinu svých tržeb. Byznys model společnosti je z velké části založen na principu franšízy, konkrétně je touto formou provozováno více než 80 % restaurací. Velikost McDonald´s podtrhují silné hospodářské výsledky, přičemž v roce 2015 přesáhly tržby společnosti 25 mld. USD a čistý zisk činil 4,5 mld. USD.

Graf McDonald's

Orange je největší francouzský telefonní operátor. Nejdůležitější událostí z poslední doby bylo ukončení jednání o koupi konkurenční firmy Bouygues. Neúspěšná konsolidace francouzského telekomunikačního trhu je sice negativní zprávou pro celý sektor, na druhou stranu podmínky pro Orange se jevily velmi nepříznivě a trh tuto informaci po krátké negativní reakci přijal pozitivně. Nyní se Orange bude zaměřovat na růst v zahraničí, potenciálním cílem je nizozemský operátor KPN. Bez ohledu na silnou konkurenci na domácím trhu si Orange udržuje vysokou ziskovou marži na úrovni 29 % (EBITDA marže) a v příštích 2 letech by měla narůst až na 31 %. Očekávání analytiků je velmi pozitivní, když konsenzus indikuje 20% prostor do ročních cílových cen.

Graf Orange

Více informací

Stačí vyplnit tento krátký formulář a makléř vás bude nezávazně kontaktovat.

Přečtěte si, na jaké otázky se ptali klienti před vámi.
Odpověď se vám zobrazí, když kliknete na konkrétní otázku.

Co je CYRRUS certifikát?

CYRRUS certifikáty jsou vlastně bariérové akciové dluhopisy. Vydává je pouze pro klienty společnosti CYRRUS některý z renomovaných zahraničních emitentů. Certifikáty jsou finančním aktivem - mají vlastní tržní hodnotu, kterou každý den kótuje příslušný emitent. Certifikát tedy lze prodat i předčasně, před samotným datem splatnosti.

Co znamená fixní výnos? Jak může být výnos tak vysoký a na základě čeho se určuje?

Fixní výnos je pevně daný maximální výnos plynoucí držiteli z certifikátu při splnění specifických podmínek dané emise k datu splatnosti.

Výnos je dán celou řadou vlastností podkladových aktiv, které se promítají do derivátové složky certifikátu. Patří mezi ně například odhadovaná intenzita pohybů ceny podkladové akcie, výše její dividendy a další. Výnos se určuje pomocí sofistikovaných finančních modelů, které používá emitent k řízení rizik.

Je výnos vyplácen pouze na konci investičního období?

Výnos u akciových dluhopisů nabízených společností CYRRUS má podobu pravidelných kupónových plateb s měsíční, čtvrtletní, půlroční nebo s roční periodicitou. Konkrétní podrobnosti týkající se výplaty naleznete v materiálech k jednotlivým emisím.

Jaká je minimální výše investice?

Minimální výše investice se liší pro každý certifikát. Zpravidla je minimální objem investice daný nominální hodnotou jednoho kusu certifikátu, tzn. 100 USD, 100 EUR nebo 1000 CZK. Investovat doporučujeme od částky 50 000 Kč. Záleží vždy na aktuálních možnostech každého investora. Naši makléři vám rádi poradí na osobní schůzce.

Co když mají akcie vyšší výkonnost než 12 % p. a. ?

Výkonnost akcií nad 12 % p. a. ovlivní pouze tržní cenu certifikátu před datem splatnosti. Maximální výplata z certifikátu je dána součtem nominální hodnoty certifikátu a všech kupónových plateb, které z něho plynou.

Vydělává CYRRUS na tom, co je nad fixním výnosem 12 %?

Společnost CYRRUS se v žádném případě nepodílí ani na pozitivním, ani na negativním vývoji cen certifikátů nebo podkladových aktiv.

Co je Počáteční cena?

Počáteční cenou rozumíme uzavírací cenu podkladového aktiva na referenčním trhu k datu fixace.

Mohu CYRRUS certifikát prodat před datem splatnosti?

Ano, CYRRUS certifikát je možné prodat i před datem splatnosti za tržní cenu kótovanou emitentem.

Kdo vybírá tituly, které jsou zařazené do certifikátu?

Tituly jsou vybírány analytickým týmem CYRRUS dle vhodnosti tržních podmínek. Každý certifikát je poptán u několika emitentů najednou, aby byly pro klienty formou tržní konkurence zajištěny co možná nejvýhodnější parametry investice.

Co je Závěrečná úroveň akcie a kdy se hodnotí? Jaký má vliv na mou investici?

Závěrečná úroveň ceny akcie je určujícím faktorem pro konečnou výplatu plynoucí investorovi z certifikátu dle emisních podmínek každého certifikátu.

Proč je možnost nákupu časově omezená?

Každý certifikát je připraven v určitém objemu, který je nutno u emitenta objednat, po upisovacím období začíná emitent certifikát kótovat a již není možné zaručit jeho nákup za nominální hodnotu - cena začíná být ovlivňována tržními faktory dle emisních podmínek. Certifikát tedy lze většinou nakoupit i mimo upisovací období, cena však již může být i nižší nebo vyšší než tomu bylo v upisovacím období.

Stávám se nákupem CYRRUS certifikátu také akcionářem uvedených společností?

Nikoliv, akcie uvedených společností slouží pouze jako referenční entity pro určení tržní ceny a konečné výplaty plynoucí z certifikátu.

Chci poradit

V této části najdete podrobné informace o nabízeném CYRRUS certifikátu. Případně vám certifikát představí náš makléř bezplatně po telefonu a odpoví na všechny vaše otázky.

Funkcionalita

Kupónové výnosy: Ke každému Rozhodnému dni pro kupón je aktuální tržní cena každé Podkladové akcie porovnána s její Počáteční hodnotou. Jestliže je:

a) Aktuální tržní cena Podkladové akcie vyšší nebo rovna její Počáteční hodnotě, je započítána Základní sazba.

b) Aktuální tržní cena Podkladové akcie nižší než její Počáteční hodnota, je započítána aktuální výkonnost akcie od data fixace do okamžiku pozorování.

Investor obdrží kupón odpovídající průměru hodnot zaznamenaných ke každé Podkladové akcii k Rozhodnému dni pro kupón, avšak minimálně 0 % a maximálně ve výši Základní sazby.

Investovaný kapitál: Ke Dni splatnosti je opět aktuální tržní cena každé Podkladové akcie porovnána s její Počáteční hodnotou. Jestliže je:

a) Aktuální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností vyšší nebo rovna Počáteční hodnotě dané akcie, je investorovi vyplaceno 100 % investovaného kapitálu.

b) Aktuální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností nižší než Počáteční hodnota dané akcie, participuje investor 1:1 na výkonnosti nejméně výkonné akcie v koši Podkladových akcií, avšak maximální ztráta je omezena na 10 % investovaného kapitálu.

Výhody

  • 90% kapitálová garance.
  • Příležitost získat zhodnocení až 12 % p. a.
  • Denní obchodování a likvidita během života produktu poskytovaná Emitentem dle emisních podmínek.
  • Krátká doba splatnosti – maximálně 12 měsíců.

Certifikát nese také rizika

  • Při poklesu ceny Podkladových akcií v Den finálního ocenění pod Počáteční hodnotu je garantováno splacení 90 % investovaného kapitálu.
  • Výše vyplaceného kupónu je podmíněna výkonností Podkladových akcií.
  • Cena a likvidita certifikátu na sekundárním trhu závisí na tržních podmínkách, jako je například cena Podkladových akcií, jejich implikovaná volatilita, tržní úrokové sazby a korelace mezi Podkladovými akciemi. Investor akceptuje kreditní riziko garanta emise BNP Paribas (S&P's A/Moody's A1/Fitch A+) a emitenta BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (S&P's A).
  • Seznamte se prosím s důležitými upozorněními v zápatí stránky.

Detailní charakteristika

Vyplňte tento krátký formulář
a nezávazně se poraďte s našimi odborníky.

Poradíme vám zdarma a nezávazně Chci poradit